Vyhledávání

Založení nového účetního roku v Money S3 a změny v účetnictví pro rok 2012

15.12.2011 21:26

Tento dokument popisuje doporučené kroky uživatele pro založení nového účetního roku 2012 v programu Money S3.

Jeho součástí je i popis legislativních změn, které přináší Novela zákona o DPH (tzv. Sazbová Novela o DPH).

Novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. 12. 2011. Její textt nalezente např. zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2011&typeLaw=zakon&what=Rok, jako Předpis 377/2011

Tyto legislativní změny řeší opravný balíček č. verze 12.050, který je součástí placené služby Podpora a Aktualizace. Bez této verze nebude možné v programu Money S3 těmto změnám vyhovět.

Další legislativní změny v oblasti zpracování mezd budou zapracovány do verze 12.100, která bude uvolněna v průběhu ledna 2012 (viz kapitola Mzdy).

I. Novela zákona o DPH

Jedná se o Poslanecký tisk č. 377/0, který byl k tomuto datu již schválen prezidentem a bude tedy od 1. 1. 2012 platný, pokud vyjde ve Sbírce zákonů. Navrhované změny týkající se DPH lze stručně vymezit takto:

 • Novela defi nuje naráz změny platné od 1. 1. 2012 i od 1. 1. 2013. Účinnost jednotlivých ustanovení je určena těmito daty.
 • Od 1. 1. 2012 se zvyšuje % sazba snížené sazby DPH z 10% na 14%.
 • Od 1. 1. 2012 se nově zařazují do režimu Přenesení daňové povinnosti i stavební práce. Podrobnosti naleznete v metodice Aparát přenesení daňové povinnosti v Money S3.
 • Od 1. 1. 2013 se zavádí jednotná sazba DPH 17,5 %.
 • Novela obsahuje oddíl Přechodných ustanovení, která řeší způsob přechodu snížené sazby z 10% na 14 %. Týkají se především způsobu odpočtu a vyúčtování při dodání vody, tepla a chladu a způsobu zdanění zaplacených záloh a jejich vyúčtování v tomto období. To se týká zejména záloh na stavební práce, přijaté před 1. 1. 2012 (kdy ještě nebyly v režimu Přenesení daňové povinnosti) a jejich vyúčtování po 1. 1. 2012 (kdy již jsou v tomto režimu). Podrobnosti naleznete opět v metodice Aparát přenesení daňové povinnosti v Money S3. Doporučujeme prostudovat též metodiku Založení nového účetního roku v programu Money S3 a legislativní změny platné od 1. 1. 2011, kde je zavedení této povinnosti rovněž popsáno.

Poznámka 1: Součástí Novely jsou i ustanovení týkající se jiných zákonů, než Zákona o DPH. Jedná se o tyto zákony:

 • zákona o daních z příjmů (ZDP)
 • zákona o rozpočtových pravidlech
 • zákona o rozpočtovém určení daní
 • zákona o územních finančních orgánech.

Uživatelů Money S3 se týkají pouze změny Zákona o daních z příjmů, které jsou popsány v kapitole Mzdy.

II. Založení nového účetního roku

V menu Agenda / Výběr agendy / Přidat rok spustíte Průvodce přidáním nového účetního roku, s jehož pomocí založíte nový účetní rok pro příslušnou agendu. Zadejte účetní rok.

Průvodce přidáním nového účetního roku

POZNÁMKA: Pokud je Váš hospodářský rok jiný než kalendářní, nový účetní rok nebudete zakládat. Nicméně změny popisované v tomto dokumentu jsou platné i pro vás.

Zadejte, odkud chcete do nového roku převzít seznamy jako je účtová osnova, předkontace apod. Doporučujeme převzít tyto seznamy z minulého účetního roku.

Průvodce přidáním nového účetního roku

Vyberte další seznamy, které chcete převzít z předcházejícího roku. Doporučujeme převzít Konfiguraci uživatelského nastavení a Seznamy typů dokladů. Ostatní nevyjmenované seznamy z této nabídky přeberte podle vlastního uvážení. Pokud budete např. i v novém účetním roce používat stejné členění na střediska, zaškrtněte také Seznam středisek atd.

Průvodce přidáním nového účetního roku

Následně dokončete zbývající dva kroky Průvodce přidáním nového účetního roku, poté dojde ke zkopírování označených seznamů nového roku. V následujícím kroku potvrďte tlačítkem OK nastavení účetního roku. Program dokončí založení nového účetního roku a současně se do tohoto nového účetního roku přepne.

III. Nastavení nového účetního roku

1. Kontrola a nastavení seznamů

Zkontrolujte a případně upravte seznam Účtová osnova (menu Účetnictví / Účtová osnova) a v závislosti na případných změnách v účtové osnově přizpůsobte seznam Předkontace (Účetnictví / Předkontace).

Zkontrolujte a případně upravte seznamy Středisek, Zakázek a Činností, které najdete v menu Nástroje / Seznamy.

Nastavte Číselné řady pro všechny druhy dokladů v menu Nástroje / Seznamy / Číselné řady. Pokud změníte Řadu (prefix) číselné řady, pak program sám automaticky vyhledá, ve kterých nastaveních je tato číselná řada v aktuálním účetním roce použita (Uživatelská konfigurace, Typy dokladů – Typy účetních dokladů, Typy vystavených faktur, Typy přijatých faktur, Typy skladových dokladů, Typy objednávkových dokladů) a nahradí ji novou číselnou řadou.

V závislosti na úpravách předkontací a kontrolingových proměnných (Středisko, Zakázka, Činnost) zkontrolujte a v Typech dokladů nastavte nové či jiné změněné parametry (např. Předkontace, Středisko, Zakázka, Činnost), pokud typy dokladů používáte. Typy účetních dokladů naleznete v menu Účetnictví / Typy účetních dokladů, Typy faktur v menu Fakturace / Typy vystavených faktur, resp. Fakturace / Typy přijatých faktur, Typy skladových dokladů jsou v menu Sklady / Typy skladových dokladů a Typy objednávek v menu Objednávky / Typy dokladů.

2. Kontrola konfigurace

Proveďte kontrolu a případnou konfiguraci účetního roku v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok. Nezapomeňte si změnit sníženou sazbu DPH.

Nastavení účetního roku

Vzhledem k tomu, že se konfi gurace přejímá z minulého účetního roku, je nutná aktualizace Časově rozlišitelných parametrů mezd na záložce Mzdy. Aktualizaci tohoto seznamu proveďte s pomocí funkce Synchronizace účetních konstant, která se nachází v menu Pomůcky. Dále můžete na kartě konfi gurace změnit způsob zaokrouhlování jednotlivých dokladů a případně další parametry týkající se nového účetního roku.

IV. Zahájení prací 1. 1., respektive první pracovní den nového roku

Nová výše snížené sazby DPH pro rok 2012 14 %

 1. Nastavte v Nastavení účetního roku pro rok 2012 výši snížené sazby 14 %
 2. Změňte výši snížené sazby u skladových zásob, které prodáváte či nakupujete ve snížené sazbě:
  V menu Sklady / Hromadné operace / Změna sazby DPH

Změna sazby DPH

Tutéž akci můžete provést volitelně i pomocí funkce Hromadné operace / Změna konfiguračních údajů zásoby, která je přístupná v menu Sklady nebo přímo v seznamu Zásoby na skladě. Zde můžete volit, kterým zásobám přiřadíte sníženou nákupní či prodejní sazbu DPH.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte defi nované prodejní ceny některých zásob ve snížené sazbě jako “s DPH”, mějte na paměti, že zvýšením této % sazby z 10% na 14% se změní výše základu DPH této zásoby!

Přecenění pohledávek a závazků

Přepněte se do minulého účetního roku. V případě, že používáte Cizí měny, nastavte kurzy cizích měn k datu 31. 12., resp. 1. 1., a to v případě denního kurzu v menu Účetnictví / Banka / Kurzy devizového trhu. V případě, že používáte pevný kurz, použijte menu Nástroje /Seznamy / Cizí měny.

Karta cizí měny

Jestliže vystavujete či přijímáte faktury v cizích měnách, proveďte Přecenění pohledávek a závazků před tím, než zadáte první úhrady těchto faktur v novém účetním roce, ale až poté, co provedete poslední úhrady v minulém účetním roce. Tuto funkci naleznete v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Přecenění pohledávek a závazků k 31. 12. minulého roku.

Přecenění pohledávek a závazků

Spusťte funkci Uzavření roku z menu Účetnictví / Závěrkové operace a z nabídky pěti kroků použijte pouze funkci 3. Převod (počátečního stavu salda, DPH a zůstatků na bankovních účtech a pokladnách). Ostatní funkce z nabídky Uzavření roku doporučujeme udělat až po ukončení dokončovacích závěrkových prací v účetnictví minulého účetního roku, což se může klidně protáhnout až do března či června.

POZNÁMKA: Před převedením počátečních stavů do nového roku si zkontrolujte v účtové osnově roku předešlého pro všechny účty jejich nastavení pro převod zůstatku.

Uzavření roku

Jestliže používáte pokladny nebo bankovní účty v cizí měně, použijte funkci 1 Přecenit pro jejich přecenění.

Po provedení těchto kroků se můžete přepnout do nového účetního roku a začít pracovat.

V. Cestovní náhrady

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte modul Cestovní náhrady a budete vystavovat Cestovní příkaz probíhající v rocích 2011 i 2012 (tedy např. od 20. 12. 2011 do 5. 1. 2012), mějte prosím na paměti, že sazby náhrad v tuzemsku se na Kartu cestovního příkazu (viz záložka Podrobnosti) načítají dle Data vystavení a nikoliv dle data začátku cesty, a to souhrnně pro celý Cestovní příkaz. Následně jsou tyto sazby použity na Cestovním příkazu při výpočtu náhrad.

Pokud byste potřebovali uplatnit pro části cesty rozdílné sazby dle roku, ve kterém probíhaly, musíte udělat Cestovní příkazy dva, případně ručně opravit výši náhrad spočítanou automaticky programem.

VI. Intrastat

Informace pro uživatele Portálu veřejné správy (PVS)

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra ČR oznámilo ukončení provozu transakční části PVS k 31. 12. 2011, nebude možné od tohoto data odesílat Intrastat přes aplikaci PartnerLink (dříve PortLink) fi rmy NZServis. Data bude možno odesílat pouze aplikacemi poskytovanými celní správou, do kterých budou data pořizována nebo importována z programu Money S3. Od 1. 1. 2012 budou k odesílání určeny aplikace InstatDesk (nástupce Idesu) a InstatOnline.

Všem uživatelům PVS doporučujeme provést přechod na jednu ze dvou uvedených aplikací celní správy do poloviny prosince 2011.

Pro uživatele InstatOnline žádné změny nenastanou. Uživatelé IDES-CZ si pro hlášení za rok 2012 nainstalují do konce ledna 2012 aplikaci InstatDesk.

VII. Mzdy

Pro lednové zpracování mezd za období 12/2011 postupujte standardně jako v celém roce 2011. Pro mzdy za období 01/2012 využijete Money S3 verze 12.100, která bude rozesílána v rámci služby Podpora a Aktualizace 2012 a bude obsahovat legislativní změny pro rok 2012.

Změny v daních z příjmů od 1. 1. 2012

Na základě novely č. 346/2010 Sb. se pro rok 2012 vrací výše slevy na poplatníka na úroveň platnou pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč (pro rok 2011 byla přechodně snížena na 23 640 Kč). Od roku 2012 se dále zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě o 150 Kč měsíčně (z 11 604 Kč ročně na 13 404 Kč ročně) a maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52 200 Kč na 60 300 Kč (maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 Kč na 5 025 Kč).

Karta časově rozlišitelných parametrů mezd

Změny v pojistném na veřejnoprávní pojištění od 1. 1. 2012

V roce 2012 bude rozdílný strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění (ve výši 48násobku průměrné mzdy, který by měl v roce 2012 činit 1 206 576 Kč) a pro pojistné na zdravotní pojištění (ve výši 72násobku průměrné mzdy, který by měl v roce 2012 činit 1 809 864 Kč). Novela zákoníku práce přináší nejen pracovněprávní novinky (např. zvýšení ročního limitu pro objem práce u dohod o provedení práce z dnešních 150 hodin mění na nový limit 300 hodin ročně), ale i nová pravidla pro pojištění dohod o provedení práce (při překročení měsíční odměny 10 000 Kč budou podléhat pojistnému na sociální pojištění i pojistnému na zdravotní pojištění).

Pro společníky, jednatele s.r.o., komanditisty k.s. a členy družstev, kteří nemají pracovní vztah k družstvu, se od roku 2012 vrací stav před 1. 1. 2009 – účast na důchodovém pojištění nebude speciálně upravena (letos dosažením měsíční odměny 6 200 Kč) a bude, za stejných podmínek jako v případě zaměstnanců v pracovním poměru, založena účastí na nemocenském pojištění. Odměna vyplácená např. na základě smlouvy o výkonu funkce tedy bude opět zakládat účast na nemocenském pojištění. Sociální zabezpečení těchto osob tak bude shodné se sociálním zabezpečením zaměstnanců v pracovním poměru.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.