Vyhledávání

Vyšla nová verze Money S3 11.070

03.07.2010 07:51

Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.070 vybíráme:

  • Nová funkce „Vazby dokladů“ poskytuje dokonalý přehled nad tím, z čeho jsou doklady v Money S3 tvořeny, zjednodušeně řečeno „odkud se vzaly a kam šly“, to vše v názorné grafické formě tzv. mapy dokladů. Pomocí tlačítka Vazby lze v této mapě zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Například předchůdcem faktury může být dodací list načtený do faktury, jejím následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu.
  • Nový modul „Účetní centrála“ je skvělým pomocníkem pro účetní firmy a jejich klienty, šetřící jejich čas i peníze při externím zpracování účetnictví. Modul umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi nimi – je možné vystavovat doklady na straně klienta a snadno je odesílat do účetní firmy přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že je firma může okamžitě načíst, účetně zpracovat a poslat zpět klientovi informace o úhradách. Podrobnému popisu tohoto modulu je věnována samostatná stránka, včetně uživatelské příručky.
  • Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých.
  • Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání přehrazujících dokladů.
  • Na kartě zásoby je možné nově nastavit příznak „Skrýt zásobu“, který umožní skrýt zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebujete. Příznak lze kdykoli odvolat.

 Změny a novinky Money S3 do verze 11.070

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 11.063 (v distribuci od 29.3.2010) a verzí 11.070 (v distribuci od června 2010)

Účetnictví

Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých. Při kopírování příkazů z jiného než aktuálního roku lze v seznamech prohlížet jednotlivé příkazy pomocí tlačítka Zdroj, není však možné je jakkoliv měnit.

Byla přidána možnost přebírání dodacích listů do pokladních dokladů, která funguje na stejném principu jako přebírání do faktur. Pokladní doklady lze samozřejmě vytvářet přímo z dodacích listů pomocí tlačítka Vytvoř doklad.

Byla rozšířena kontrola při zaúčtování na nulové účty MD a D (000000). Doposud se kontrolovalo jen zaúčtování skladových pohybů, nyní je funkce rozšířena na účetní doklady (banka, pokladna, závazek, pohledávka a interní doklad) a faktury (FP a FV). Kontrolu je možné zapnout/vypnout v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok / záložka Účetnictví, kde jsou ve volba Při zaúčtování na „nulové" účty MD a D možnosti Upozorňovat/Neupozorňovat.

Nově je možné před tiskem Souhrnného hlášení upravovat hodnoty plnění na jednotlivých řádcích. V průvodci tiskem na straně 4/5 Editace souhrnného hlášení je editovatelný seznam jednotlivých řádků souhrnného hlášení. Poklepáním myší nebo tlačítkem Opravit je možné otevřít kartu jednotlivých plnění a upravit celkovou hodnotu plnění.

Vznikl nový modul účetní centrály a účetního klienta určený pro firmy, které na zakázku vedou účetnictví jiným menším firmám (např. živnostníkům) a nevyhovuje jim technologie pobočkového zpracování nebo využití terminál serveru. Výměna dat mezi centrálou a klientem probíhá ve formátu XML. Modul účetní centrály je uživatelům přístupný pouze tehdy, je-li obsažen v licenčním čísle.

Do průvodce Pohyby na účtech (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) přibyly filtry pro kontrolingové proměnné (středisko, zakázka a činnost).

Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání přehrazujících dokladů. Uživatel, který odmítl generování přeplatků ihned po hromadném spárování hradících a hrazených dokladů, nebo ten, který použil import bankovního výpisu v dávkovém režimu, po němž se generování přeplatků nenabízelo, narazil na problém: program nenabízel jednoduchou možnost, jak přehrazující doklady identifikovat a přeplatky k nim vygenerovat. Rozšíření funkce spočívá v automatické nabídce generování přeplatků po interaktivním i dávkovém režimu importu bankovního výpisu. Zároveň je možné označit libovolný počet dokladů v seznamech pokladních a bankovních dokladů a použitím funkce Generovat přeplatek otevřít seznam kandidátů na přeplatky.

Při tisku seznamu peněžního nebo účetního deníku se správně tiskla proměnná Firma jen u prvního záznamu.

Při tisku seznamu účetního deníku je možné nastavit si v editoru formulářů tisk proměnné Datum plnění DPH.

Byla provedena úprava ukládání dat do účetního deníku. Za blíže nezjištěných okolností mohlo dojít k uložení záznamu do účetního deníku, který způsobil, že tiskové sestavy pracující s databází účetního deníku byly nepřesné. Rozdíly se pohybovaly v řádu setin. Aby k podobným nepřesnostem nedocházelo, všechny záznamy ukládané do databáze se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Do filtru tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Výnosy a Účetnictví / Tiskové sestavy / Zisk byla doplněna proměnná filtrující podle stavu zakázky.

Na všech seznamech dokladů je možné filtrovat záznamy podle Adresních klíčů.

Na účetních dokladech a fakturách je nová klávesová zkratka Alt + C, která na dokladech bez položek umožní zadat celkovou cenu a na dokladech s položkami otevírá kartu korekcí.

V průvodci Zpracováním výpisu z účtu (menu Účetnictví / Banka / Bankovní doklady / Homebanking) se při načítání výpisu z účtu s číslem větším než 99 již správně toto číslo zobrazí.

Při rychlém výběru adresy do dokladu zadáním počátečních znaků do pole názvu Adresy se zobrazuje zpráva nastavená na adrese.

V průvodci tiskem karty Zakázky (menu Nástroje / Seznamy / Zakázky) se již plní hodnoty jízd pro jednotlivé zakázky.

Fakturace

Na skladových položkách typu Sada nebo Komplet v přijatých fakturách byly na záložce Rozpis cen zaměněny popisy základní a snížené sazby.

Je opraveno chybné plnění tiskové proměnné Typ čárového kódu. Aby se oprava projevila, je potřeba proměnnou vyjmout a znovu vložit do FRM.

V případě, že se do vystavené faktury vloží zahraniční odběratel, dochází automaticky ke změně čísla účtu a kódu banky na mezinárodní formát IBAN a SWIFT. Tato funkce nefungovala v momentě, kdy uživatel pro tvorbu dokladu použil předem definovaný typ vystavené faktury.

V případě, že faktura přijatá obsahovala zásobu typu Komplet nebo Sada a zároveň byly na položkách použité vedlejší náklady, docházelo k chybným cenám při zlevnění dokladu.

Uživatel používající Sady nebo Komplety, které samy obsahují sadu nebo komplet, narazil na problém s výpočtem cen u faktur, ve kterých použil slevy.

Rozpuštěné náklady aplikované na položky přijaté faktury se chybně zobrazovaly i na položkách dalších vytvořených faktur v pořadí.

Adresář

Na Kartě adresáře je v záložce Účetnictví nové pole pro Variabilní symbol. Pokud je karta adresy s vyplněným symbolem vybraná do dokladu, přebere se do dokladu i variabilní symbol z adresy. V opačném případě se variabilní symbol na dokladu rovná číslu dokladu.

Kontrola na IČ (ARES) je doplněna tak, že při zápisu jiného znaku než číselného je IČ rovnou vyhodnocené jako chybné a ARES se nevolá.

Jestliže se při výběru adresy do vystavené faktury přidává nová adresa do adresáře, karta vystavené faktury již editovanou kartu adresy nezakrývá.

Je obnovena funkce pro ověření DIČ podle databáze VIES.

Sklady

V seznamu skupin skladových zásob v menu Sklady / Zásoby na skladě se již ukládá nastavení šířky sloupce Strom.

Na kartě inventury se v záložce Inventurní soupis nově zobrazuje evidenční a inventurní množství s přesností na 4 desetinná místa. Stejným způsobem byly upraveny i tiskové sestavy inventur.

Nyní také v zásobách typu Služba funguje funkce Stálý dodavatel.

Na kartě zásoby je možné nově nastavit příznak Skrýt zásobu. Tato funkce je povolená pouze u zásob s nulovým množstvím na skladě. Jejím cílem je umožnit uživateli skrýt zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebuje. V momentě, kdy uživatel se zásobou chce opět obchodovat, dá se toto nastavení zrušit a zásoba bude opět v seznamu zásob viditelná.

V seznamu zásob na skladě byla do uživatelského filtru přidána proměnná Dle stálého dodavatele.

V seznamu skladových pohybů se změnila funkce plnění polí Středisko, Zakázka a Činnost. Pokud je v hlavičce skladového dokladu použitá některá z těchto proměnných a zároveň se v položce dokladu nezadá jiná, pak se automaticky do položky dokladu doplní proměnná podle hlavičky. Jde pouze o kalkulovaná pole, což znamená, že se na dokladu fyzicky nedoplňují, ale jsou pouze dosazena pro vizualizaci v seznamu pohybů.

Algoritmus výpočtu inventur pro sklad nebo skladovou skupinu vždy načetl všechny zásoby v datech bez rozdílu skladu a skupiny, a až poté se teprve rozhodl, které zásoby vyhovují nastavenému filtru, a v databázi je označil. Výhodou tohoto algoritmu byla rychlost v případě, kdy uživatel potřeboval inventuru změnit. Nevýhodou byla rostoucí velikost databáze inventurních položek - u velkých databází mohla velikost tohoto datového souboru narůst do hodnoty, se kterou si program nedokázal poradit. Proto se algoritmus změnil a nyní se ukládají pouze záznamy, které vyhovují filtru.

Na skladových položkách dokladů je možné pomocí výběrového seznamu vybírat ze tří rozšířených popisů, pokud jsou na kmenové kartě zásoby vyplněny. Toto lze s výhodou využít např. při vícejazyčných popisech na zásobě. Výchozí hodnotou je i nadále pole popis z kmenové karty

V nabídce Sklady/Hromadné operace/Změny konfiguračních údajů zásoby přibyla možnost hromadně měnit údaje o záruční době.

Objednávky

V jakémkoliv seznamu objednávkových dokladů docházelo k situaci, kdy v seznamu nebyly vidět nově přidané doklady, které vznikly funkcí OK a nový (stav se aktualizoval až po opuštění seznamu). Nyní se vše aktualizuje ihned.

Mzdy

Na první straně tiskopisu Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob (menu Mzdy / Tiskové sestavy) se do počtu zaměstnanců nově nezapočítávají zaměstnanci s dohodou o provedení práce.

Do tiskové sestavy Vyúčtování mezd již správně vstupuje proměnná podepsaného/nepodepsaného prohlášení.

V seznamu Mzdy / Pracovní poměry byla upravena Karta pracovního poměru, kde přibyl přepínač Neproplácet svátky. Svátky se například neproplácí u zaměstnance, který má dohodu o pracovní činnosti.

Je upravena tisková sestava seznamu zaměstnanců Příloha k žádosti o dávku tak, že v případě, kdy zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce a ještě tentýž měsíc onemocní, do rozhodného období této sestavy vstoupí již správné datum začátku měsíce.

Vyúčtování sociálního pojištění (menu Mzdy / Tiskové sestavy) nyní je možné zasílat v elektronické podobě přes nově vytvořenou transformační šablonu s názvem PVPOJ10.xslt. Na editačním formuláři přehledu o výši pojistného přibyla nová záložka Údaje pro e-Podání, kterou je nutné před elektronickým podáním vyplnit. Postup exportu tiskové sestavy vyúčtování sociálního pojištění je následující: na kartě Nastavení tisku je třeba použít tlačítko Export, které otevře Průvodce tiskovým exportem. Zde se na první straně tlačítkem „tři tečky" u volby Výběr nastavení otevře Seznam exportů tisku, kde se pomocí tlačítka Připravený seznam automaticky načte Karta exportu tisku pro PVPOJ10. Po dokončení průvodce program otevře soubor upravený přes šablonu PVPOJ10.xslt. Tento soubor se pak následně může načíst do PortLinku a přes PortLink na portál Veřejné správy.

U každého zaměstnance je možné nastavit kontrolu minimálního vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění. Kontrola se provádí při ukládání mzdy a respektuje počet kalendářních dní, za které se má minimální vyměřovací základ počítat.

Na Kartě mzdy je v záložce Vyúčtování zaměstnanec upraveno zatržení polí srážkové/zálohové daně podle toho, jaký výpočet daně byl v dané mzdě použitý. Karta mzdy si tento stav pamatuje a volby dále určují, do které tiskové sestavy má daná mzda vstoupit při ročním zúčtování daně (Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob / Vyúčtování srážkové daně z příjmu).

Na Kartě mzdy byl dále upraven výpočet superhrubé mzdy. V případě, že dojde k navýšení zdravotního pojištění zaměstnavatele (např. vlivem čerpání neplaceného volna), nesmí dojít k navýšení superhrubé mzdy.

V nabídce Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele byly doplněny nové formuláře pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda.

Mzdy/Tiskové sestavy/Vyúčtování zdravotních pojišťoven/Přehled o platbě pojistného -  byl změněn editační formulář,  kde  lze nově nastavit, zda se jedná o řádný nebo opravný typ přehledu a doplněny "Identifikace zaměstnavatele" a "Datum vyplnění a splatnosti". Vznikly nové formuláře pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda.

Do Připravených seznamů/ Časově rozlišitelné parametry mezd  přibyl nový záznam s platností od 1. června 2010, kdy se ruší karenční doba u ošetřovného ze tří dnů na 0. Než začnete zpracovávat mzdy za měsíc červen je potřeba synchronizovat účetní konstanty přes Pomůcky/Synchronizace  účetních konstant .

Ostatní

Při založení nové agendy volbou Z jiné agendy zůstává pole pro zadání variabilního symbolu organizace pro potřeby výkazů pro ČSSZ prázdné.

Je opravená chyba při práci s Připojenými dokumenty na dokladech z jiného než aktuálního roku.

Při vyčerpání počtu zakoupených síťových licencí se již program nespouští v režimu START verze. Informuje uživatele o překročení počtu zakoupených licencí a ukončí se.

Na kartě Stavu datových souborů (nabídka Agenda / Datové soubory) jsou databáze v jednotlivých záložkách nově setříděné vzestupně podle abecedy. Je také možné Reindexovat obsah adresářů FORMS a BROWS. Reindexaci FORMSů a BROWSů je možné zvolit i při reindexacích v rámci verifikace, nebo při naplánovaných akcích.

Pomocí tlačítka Vazby lze v mapě dokladů zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následníků jednotlivých dokladů. Předchůdcem faktury může být třeba dodací list načtený do faktury, jejím následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu. U vyřizujících vazeb (např. vyřízení objednávky přijaté přetažením do faktury vystavené) se navíc nově  na základě vazeb mezi doklady mění odpovídajícím způsobem i pole Zbývá MJ zdrojových položek při změnách cílových položek, a tím i jejich vyřízenost. Nové vazby při přebírání dokladů vznikají jen v případě, že na dokladu nejsou již nějaké částečně vyřízené položky. Nově je možné pomocí tlačítka Vazby sledovat v mapě dokladů u pokladního dokladu zaúčtovávajícího prodejky a které prodejky jsou pomocí tohoto pokladního dokladu zaúčtovány. Lze také sledovat i vazby na doklady odúčtovávající nepeněžní platidla.

Na kartě Nástroje/Nastavení/Agenda v záložce Sklad při hromadném generování PLU zásobám je již respektován rozsah PLU nastavený na skupinách, do kterých zásoby patří.

Na poslední straně průvodce Exportem dat do registračních pokladen (menu Sklady / Registrační pokladny) se při volbě Jen vybrané zásoby zobrazuje tlačítko Dokončit.

Na editační kartu Nastavení agendy (Nástroje/Nastavení/Agenda) přibylo nové pole Rodné číslo, které je přístupné pouze v případě, že je aktivní volba Fyzická osoba. Jeho hodnota se načítá i do tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků.

XML import dokladu Prodejka-vratka chybně dosazoval typ ceny z nastavení v kmenových kartách na skladě místo toho, aby použil typ, který přicházel z XML dat.

Tisk dokladů z programu S3Kasa načítal popisy zásob z karty Zásoby na skladě. Toto pole je ale editovatelné přímo ve vytvářeném dokladu v prostředí Kasy, kde si uživatel popis může změnit. Funkce je proto upravená a nyní se tiskne popis přímo z dokladu.

Pokud se z nějakého důvodu ztratí adresa z faktury, je nyní pomocí nové verifikační funkce Obnovit adresy z faktur možnost tuto adresu opět vygenerovat. Tato funkce se ve verifikacích nachází v záložce Adresář.

Při zadávání obrázků do skladových zásob a zároveň při exportu souborů tisku se používala shodná metoda výběru cílového adresáře. Uživatel, který využíval obě funkce, si neustále musel měnit výchozí nastavení. Byla tedy provedena úprava, která zabezpečila, že se výchozí cesty do cílových adresářů těchto dvou funkcí ukládají odděleně.

Do XML importu přijatých i vydaných faktur již spadá i načtení textu poznámky na dokladu.

XML import objednávkových dokladů načítá obsah pole Poznámka na skladové položce přímo ze skladové zásoby v případě, že není obsažena přímo v XML datech.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.