Vyhledávání

Řízení zákaznických vztahů

04.05.2009 13:01

crm s3 logo bez popisu

Řízení zákaznických vztahů

CRM S3 je velmi efektivním, jednoduchým a úsporným řešením řízení zákaznických vztahů ve spojení s ekonomickým systémem Money S3. Produkt CRM S3 vyvinula společnost SPRINX Systems – přední specialista na systémy CRM v České republice.

CRM S3 je vyspělý obchodní systém pro firmy střední velikosti, který slouží nejen k řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management), ale také k řízení obchodní činnosti firmy. Systém umožňuje pečlivě sbírat a evidovat údaje o zákaznících a na základě jejich analýzy důsledně naplňovat potřeby stávajících zákazníků, a tím zvyšovat obrat a zisk. CRM S3 obsahuje také všechny potřebné nástroje pro realizaci marketingových kampaní, pomocí kterých lze oslovit a získat nové zákazníky. Systém CRM S3 umožňuje efektivně řídit činnost obchodního oddělení a prostřednictvím přehledných reportů poskytuje informace o  dosažených výsledcích.

Integrace s ekonomickým systémem Money S3

Systém CRM S3 je schopen automaticky provázat své kontakty a historii a stav objednávek a faktur s daty v ekonomickém systému Money S3. Data v adresáři se vyměňují oboustranně mezi oběma systémy, údaje o objednávkách a fakturaci se přenáší z Money S3 směrem do CRM S3. Výměna dat je založená na bázi XML dokumentů a probíhá automaticky bez asistence uživatelů.

Moduly

crm S3 kontakty

Veškeré moduly systému CRM S3 jsou navzájem sdíleny a synchronizovány mezi sebou, mezi Microsoft Office a mezi dalšími produkty společnosti SPRINX Systems, a.s. Důslednou implementací platformy .NET je umožněno provozovat systém na firemním intranetu a internetu, aplikaci hostovat nebo ji přizpůsobit konkrétnímu uživateli a účelu a dále rozšiřovat již tak bohatou funkčnost.

Modul Kontakty

Základní funkčnost Kontakty poskytují jednotné a bezpečné úložiště pro evidenci všech vašich existujících nebo potencionálních zákazníků. U zákazníků lze evidovat nejen kontaktní informace, ale všechny informace, které jsou důležité pro obchod (např. uskutečněný obrat, kategorie zákazníka, dohodnuté slevy, atd.). Rozsah evidovaných informací lze libovolně rozšiřovat. Samozřejmostí je inteligentní vyhledávaní a přehledná manipulace s kontakty.

Funkčnost

 • evidence kontaktů na firmy a na osoby v jednotlivých firmách
 • evidence osob podle profesí a podnikání
 • propojení kontaktů s obchodními aktivitami a kampaněmi nebo se zaměstnanci pověřenými správou kontaktů
 • spojování kontaktů
 • vazby, reference mezi jednotlivými kontakty
 • sledování obratu a cash-flow jednotlivých firem s možností přímého propojení na účetnictví (objednávky, fakturace, ...)
 • vytváření skupin kontaktů podle individuálně definovaných typů, oborů a dalších možných parametrů
 • aktivace a deaktivace kontaktů podle aktuálnosti sledování historie aktivit
 • sledování korespondence a dokumentace kontaktů
 • vyhledávací nástroje v databázi kontaktů, napojení na Obchodní rejstřík a mapy měst
 • propojení kontaktů na interní help desk
 • možnost nastavení oblíbených a častých kontaktů
 • výstupní tisky do seznamů, adresních štítků, vazba na automatizované zasílání e-mailů

Modul Aktivity

Základní funkčnost

crm S3 aktivity

Aktivity jsou jádrem systému CRM S3, které umožňuje efektivní plánování, provádění a sledování obchodní činnosti firmy. Obchodníkům poskytují nástroje pro úspěšné každodenní vedení obchodních případů a všech aktivit, které s tím souvisejí, od ověření zájmu až po vytvoření konečné nabídky. Systém umožňuje zaznamenávat kompletní historii komunikace se zákazníky a manažerům poskytuje podrobný přehled o činnosti jednotlivých obchodníků a výsledcích obchodního oddělení.

Funkčnost

 • předdefinování nejčastějších typů aktivit (jednání, návštěva, telefonát, e-mail, listovní došlá/odeslaná pošta, zaslání nabídky, prodej, úkol, složený úkol, ...)
 • možnost definovat nový typ aktivity (konfigurovatelné položky a jejich vlastnosti z pevně dané množiny)
 • možnost definovat šablonu komplexních aktivit, kde systém sleduje a zajišťuje provedení jednotlivých subaktivit ve správném pořadí
 • každá aktivita může být přiřazena k projektu
 • integrace s dalšími moduly CRM S3 a s externími systémy (záznam aktivitě může být automaticky vygenerován externím modulem, např. při vystavení faktury v účetnictví)
 • možnost nastavit k budoucí aktivitě upozornění
 • možnost nastavit follow-up reminder (např. po dokončení aktivity připomenout odeslání poděkování za přijetí, odeslat meeting report)
 • upozornění jsou zobrazována na domovské stránce systému CRM S3
 • integrace s kalendářem Microsoft Outlook pro vybrané typy aktivit (vytvoření aktivity v CRM S3 s možností vytvoření v kalendáři Microsoft Outlook a naopak; synchronizace změn)
 • integrace s doručenou poštou Microsoft Outlook (uložení příchozího nebo odeslaného e-mailu do modulu Dokumenty a současně zaznamenání odeslaného jako aktivita)
 • zobrazení aktivit v rámci kontaktu (kontakt typu zákazník) je možné podle data a podle projektu; složené aktivity (šablona) je možno zobrazit "rozbalené" i "sbalené"
 • jsou-li zobrazovány aktivity konkrétního kontaktu, je možné omezit množinu, ze které jsou aktivity zobrazovány nebo dále filtrovány na aktivity vázané přímo na danou entitu nebo vázané na danou entitu a její všechny podentity
 • z hlediska bezpečnosti je umožněno upravovat určené položky u existujících aktivit pouze tomu, kdo aktivitu vytvořil nebo komu je určena

Modul Dokumenty

Základní funkčnost

crm S3 dokumenty

Modul Dokumenty umožňuje organizované ukládání a manipulaci s  firemními dokumenty, zajišťuje bezpečnost přístupu z hlediska oprávnění jednotlivých uživatelů (nebo skupin uživatelů) a řídí jejich přístupová práva. Dokumenty jsou provázány s firemními kontakty, aktivitami nebo obchodními případy. Systém obsahuje také nástroje pro efektivní a účinné prohledávání dokumentů.

Funkčnost

 • aplikace může ukládat libovolné soubory, ale také může soubory nahradit odkazy typu URL/UNC
 • parametry pro ukládání a třídění dokumentů podle:
  • kontaktu (firma, středisko)
  • projektu (není v současné verzi podporováno)
  • kategorie (určuje typ dokumentu)
  • adresáře (uživatelsky vytvořeného adresáře)
 • parametr "kategorie" je povinný, ostatní parametry jsou nepovinné. Může existovat dokument, který nemá vazbu ani na kontakt ani na projekt.
 • operace s dokumentem:
  • editace dokumentu uloženého na internetu nebo intranetu pomocí Microsoft Office
  • upload existujícího dokumentu
  • check-in/check-out
  • ukládání a archivace verzí dokumentů
  • zaslání odkazu na dokument e-mailem
  • uložení dodatečných vlastností ("meta dat") k dokumentu (autor, popis, klíčová slova, správce dokumentu, atd.)
 • těsnější integrace s internetem založená na technologiích WebDAV (WebDistributed Authoring and Versioning - standard umožňující sdílení dokumentů na Internetu) a ODBC (Open Data Base Connectivity)
 • integrace s Microsoft Office umožňující publikovat dokumenty přímo z Microsoft Office aplikací
 • možnost publikovat vybrané e-maily do aplikace k příslušnému zákazníkovi (odeslaný nebo přijatý e-mail lze uložit do modulu Dokumenty, modul sám navrhne jeho kategorizaci)
 • vyhledávání fulltextově a přes dodatečné vlastnosti dokumentu
 • e-mailová notifikace - možnost označení dokumentu, při jehož aktualizaci bude uživatel automaticky upozorňován e-mailovou zprávou
 • bezpečnost a auditování, přístupová práva uživatelů na základě příslušnosti dokumentu k projektu, typu dokumentu (kategorie) a uživatelským rolím
 • auditování událostí úpravy, čtení
 • automatická antivirová kontrola všech dokumentů při jejich ukládání do skladu, plánovaná kontrola skladu
 • volitelné plánování kontroly všech dokumentů vyžádaných ze skladu
 • podporované formáty dokumentů:
  • Microsoft Office dokumenty (doc, xls, ppt, vsd)
  • e-mail (msg)
  • template based data
  • soubor v libovolném formátu (binární data)

Systémové požadavky

 • Klient (doporučená konfigurace):
  • Operační systém: Microsoft Windows 2000 Professional SP4 nebo Windows XP Professional SP2 nebo Windows Vista Business/Ultimate
  • Software: Internet Explorer 6 SP1 nebo Internet Explorer 7, Microsoft Office Web Components
 • Server:
  • Operační systém: Microsoft Windows 2000 Proffesional SP4 nebo Windows 2000 Server SP4 nebo Windows XP Professional SP2 nebo Windows Server 2003 SP2 nebo Windows Vista Business/Ultimate
  • Software: Microsoft Internet Information Services 5.0 nebo vyšší, Microsoft .NET Framework 1.1 SP1, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft SQL Server 2005 Express

Podpora po telefonu

Je poskytována v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.30 hod. na čísle 234 710 134.

Ceny nabízených kompletů

Systém je distribuován ve dvou variantách: CRM S3 a CRM S3 START. Verze START je určena pro jednotlivce, případně pro organizace, které si chtějí práci s CRM vyzkoušet a seznámit se s ní. Verze CRM S3 je určena pro firmy menší a střední velikosti s obchodním oddělením nebo obchodními zástupci.

CRM S3 Start
 • verze je určena pro 1 uživatele
 • nabízena zdarma
 • povinná registrace

CRM S3 pro 1 až 3 pojmenované uživatele (včetně integrace s Money S3)

Cena zahrnuje instalaci u uživatele na místě v rozsahu 6 hodin a rozšíření Money S3 o modul XML DataExchange

12 000,- Kč
za uživatele

CRM S3 pro 4. a každého dalšího pojmenovaného uživatele (včetně integrace s Money S3)

Cena zahrnuje instalaci u uživatele na místě v rozsahu 6 hodin a rozšíření Money S3 o modul XML DataExchange

9 000,- Kč
za uživatele
Synchronizace s MS Outlookem pro každého pojmenovaného uživatele 500,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1.1.2007.

Aktualizační poplatek

Cena roční údržby (maintenance) je pro koncového zákazníka stanovena ve výši 18% z ceny licencí produktu. Údržba bude zákazníkům účtována na každý následující rok od data poskytnutí licence CRM S3.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.