Vyhledávání

Přenesení daňové povinnosti

15.01.2012 21:03

Dosud se tato právní úprava používala pouze při dodání zlata, nově platí i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování, a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012.

V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést evidenci pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.

Řešení v Money S3 (od verze 11.090)

Pro tyto účely je v připravených seznamech aktualizovaný seznam Členění DPH, kde jsou definována dvě členění DPH pro přenesení daňové povinnosti na vstupu (17Ř10,11), resp. na výstupu (17Ř25), s příslušnými kolonkami pro DPH. Vystavitel dokladu (dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb) použije na svém dokladu členění Přenesení daňové povinnosti na výstupu (17Ř25), které neovlivňuje daňovou povinnost a slouží pouze k evidenčním účelům (viz dále tzv. Výpis z evidence v režimu přenesení daňové povinnosti). Příjemce (odběratel zboží nebo příjemce služeb) přizná daň se současným nárokem na odpočet pomocí členění (17Ř10,11) a (17Ř43,44).

Přenesení daňové povinnosti je v zásadě „tuzemský reverse charge“. Stejně jako u zahraničního reverse charge máte pro tento případ možnost v konfiguraci účetního roku nastavit implicitní hodnoty členění DPH a typu dokladu (pouze v podvojném účetnictví).

Řešení v Money S3 (od verze 11.095)

Správce daně (MFČR) uveřejnil formát tzv. výpisu z evidence pro daňové účely pro daňové doklady v režimu přenesení daňové povinnosti na vstupu a výstupu. Tyto výpisy bude možné podávat výhradně v elektronické podobě. Pro tyto účely je v Money k dispozici samostatná tisková sestava Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti s možností exportu do požadovaného XML formátu.

Upozornění: Správce daně (MFČR) vyžaduje na výpisech uvádět i tzv. Kód předmětu plnění a určenou MJ podle předepsaného číselníku. Tento kód a MJ musíte zadat na příslušném členění DPH. Pokud obchodujete s více komoditami v režimu přenesení daňové povinnosti, musíte si v Money S3 vytvořit další členění DPH s odlišnými kódy a MJ. Pokud nezadáte na příslušném Členění DPH pro přenesení daňové povinnosti Předmět plnění, nevstoupí doklad do sestavy Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti.

Na rozdíl od „zahraničního reverse charge“, kdy je předmětem zdanění celý doklad, jsou u „tuzemského reverse charge“, resp. u režimu přenesení daňové povinnosti, předmětem zdanění jednotlivé komodity, tj. položky dokladu. Z tohoto faktu plynou následující důsledky:

Dodavatel těchto komodit musí vystavit doklad s položkami (nejčastěji faktura vystavená), na kterých uvede pro každou komoditu daně (příloha č. 5 zákona o DPH) patřičné Členění DPH na výstupu (17Ř25). Součástí těchto Členění DPH je i odpovídající MJ. Na těchto položkách je nutné uvádět příslušné komodity v určených MJ. Počet MJ se přenáší do zmíněné sestavy z položek dokladu, MJ sama je pak určená konkrétním Členěním DPH. Dodavateli dodáním těchto komodit (v režimu přenesení daňové povinnosti) tedy nevzniká daňová povinnost, je však povinen jejich dodání vykazovat ve zmíněném formátu (sestava Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti).

Řešení v Money S3 (od verze 12.000)

U normálních položek interních dokladů (PU), resp. pohledávek a závazků (DE) přibyla možnost editace ceny Celkem za položku. Doposud tuto cenu program vždy počítal jako součin hodnot Cena za MJ a Počet MJ a nebylo možné ji nastavit přímo. V souvislosti s povinnostmi, které ukládá MF ČR pro vykazování tzv. Přenesení daňové povinnosti, nyní musí uživatel vykázat a dodržet jak přesný Počet MJ, tak i přesnou Celkovou cenu. U některých dokladů (zejména v cizí měně) však není možné prostým vynásobením hodnot Počet MJ a Cena za MJ požadovanou přesnou hodnotu Celkové ceny dodržet. Proto nyní lze hodnotu Celková cena nastavit přímo – po její úpravě program automaticky vypočítá hodnotu Cenu za MJ, tak aby souhlasil výpočet Cena Celkem = Cena za MJ * Počet MJ.

Řešení v Money S3 (od verze 12.050)

Reaguje na Novelu zákona o DPH 235/2004 Sb. . (tzv. Sazbová Novela o DPH) a na pokyny MFČR s ní spojené. (Dále jen Novela 2012 či Zákon o DPH).

V Money S3 pro Daňovou evidenci (DE) je od této verze možné zadávat Interní doklady s normálními položkami podobně jako v Podvojném účetnictví (PÚ). Interní doklady v DE se tak stávají doklady s položkami a daňovými doklady vzhledem k DPH. Vzhledem ke zpětné kompatibilitě s dřívějšími verzemi Money S3, je zadávání Členění DPH na hlavičkách opravovaných dokladů (starších verzí programu) nepovinné. Takové doklady pak nejsou považovány za doklady daňové (DPH).

S touto vlastností přibyla i v DE možnost automatické tvorby dokladů tzv. Reverse Charge v seznamu Přijatých faktur, za stejných podmínek jako v PÚ.

Od 1. 1. 2012 se stávají komoditami, podléhajícími režimu Přenesení daňové povinnosti i Stavební práce. Jejich defi nici upravuje předpis MFČR, jehož podrobnosti naleznete například zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html

Zároveň správce daně (MFČR) uveřejnil nový formát tzv. výpisu z evidence pro daňové účely pro daňové doklady v režimu přenesení daňové povinnosti na vstupu (odběratel) a výstupu (dodavatel) související s těmito stavebními pracemi.

Stručně řečeno: režimu Přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá nově i poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifi kace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008.

Klasifi kace produkce (CZ-CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)

 • Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
 • Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
 • Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce, tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,… a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Příklady produkce související se stavebnictvím, které nepatří do číselného kódu 41–43 a nevztahuje se na ně tedy režim přenesení daňové povinnosti

 • vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
 • zkušební vrty během důlní činnosti (09.90.1)
 • instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
 • údržba a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
 • instalace, opravy a údržba průmyslových klimatizačních a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
 • čištění komínů (81.22.13)
 • montáž volně stojícího nábytku (95.24.10)
 • pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž (77.32.10)
 • prefabrikované stavební dílce z betonu (23.61.12)
 • beton připravený k lití (23.63.10)
 • půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy (77.32.10)
 • instalace průmyslových strojů a zařízení (33.2), instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení), instalace potrubních systémů v průmyslových závodech (33.20.11), instalace kancelářských a účetnických strojů (33.20.21)
 • sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov (39.00.1)
 • architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (71)
 • služby související s úpravou krajiny (81.30.10)

Určení toho, zda konkrétní dodávané stavební práce jsou předmětem tohoto režimu je ponecháno na uživateli. Pro tyto komodity je vymezen Kód předmětu plnění = 4 a u těchto komodit není vyžadováno zadávání rozsahu plnění (MJ).

UPOZORNĚNÍ 1: Určení toho, zda komodita spadá do režimu Přenesení daňové povinnosti, zejména v případě stavebních prací, konzultujte se svým Daňovým poradcem. Dokonce u určitých komodit (např. klimatizace) záleží na tom, kam je dodávka prováděna (rodinné domky, inženýrské stavby) a dle toho jsou tyto komodity řazeny do rozdílných klasifi kací a tudíž podléhají nebo nepodléhají tomuto režimu.

UPOZORNĚNÍ 2: Kontrolu, zda se opravdu jedná o režim Přenesení daňové povinnosti, je nutné provádět jak při vystavování dokladů, tak i při pořizování dokladů přijatých. Pokud dojde k chybnému zařazení komodit do tohoto režimu, hrozí doměření daně ze strany Správce daně.

Zároveň dochází ke zjednodušení zadávání komodit dříve vedené jako „Ostatní“, kdy již není třeba zadávat u těchto komodit kód Kombinované nomenklatury, ale postačí je uvést společně pod Kódem předmětu plnění = 5.

Verze 12.050 podporuje i tisk proměnných základů daně (na tiskových formulářích faktur vystavených, oddíl Závěrečná sumace faktury, proměnné „Přenesení daň. pov. – základní sazba“ resp. „Přenesení daň. pov. – snížená sazba“) pro režim přenesení daňové povinnosti, které je poplatník povinen uvést na vystavovaném dokladu v tomto režimu (Zákon o DPH § 92a (2) ).

Novela 2012 dále zpřesňuje v tzv. Přechodných ustanoveních způsob výpočtu daňové povinnosti v režimu přenesení daňové povinnosti (zejména příjemce) v případech, kdy na toto plnění byly vystaveny zálohy, kdy příslušná komodita ještě nepodléhala tomuto režimu (a poplatník ji tedy musel dle Zákona o DPH zdanit) , ale její vyúčtování již ano (zálohy v režimu přenesení daňové povinnosti se naopak nedaní). Dá se očekávat značný výskyt těchto situací s ohledem na zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14% a přesunutí stavebních prací do tohoto režimu od roku 2012. Příjemce pak přirozeně daní (pomocí tzv. tuzemského Reverse Charge) pouze nezdaněné zálohy. V Money S3 přibyl pro tyto účely na odpočtových položkách faktur přepínač „Zdaněná záloha“.

Přirozeným důsledkem takto zdaněných a odpočtených záloh bude to, že částka DPH těchto záloh zůstane nevypořádaná z hlediska odpočtu (odpočítává se pouze základ). Aby se takový doklad dále nenabízel k odpočtu v Seznamu nevypořádaných zálohových dokladů, stačí na takové odpočtové položce zatrhnout přepínač „Konečný odpočet“.

Podrobnosti naleznete dále v textu pod poznámkami Novela 2012.

Postup v Money S3

Členění DPH

Nejdříve upravte Členění DPH pro výstup, resp. vstup přenesení daňové povinnosti. S Money S3 jsou pro tyto účely (pouze pro rok 2011 a další) distribuována v Připravených seznamech odpovídající členění DPH (17Ř25 resp. 17Ř10,11). Na těchto členěních zadejte Kód předmětu plnění a MJ podle požadavků správce daně (MFČR). Pokud budete obchodovat s více komoditami v tomto režimu, pro každou si musíte založit analogicky odpovídající dvojici členění DPH (vstup, výstup).

Upozornění: Pro správné vykazování dodání a odběru komodit v režimu přenesení daňové povinnosti je vyžadován správný formát těchto proměnných. Přesný formát je uveřejněný v Příloze č. 5 zákona o DPH.

Poznámka: (Novela 2012) Od roku 2012 je možné zadávat dřívější komodity předmětu plnění „Ostatní“, kdy každá komodita musela být identifikována svým kódem kombinované nomenklatury (např. různé druhy šrotu) souhrnně pod novým Kódem předmětu plnění = 5. Doporučujeme případná dřívější Členění DPH vyhrazená pro komodity „Ostatní“ nahradit jedním členěním s tímto kódem předmětu plnění. Původní členění označte v seznamu Členění DPH jako neaktuální. Možnost volby „Ostatní“ je v programu ponechána z důvodu možného zadávání dokladů do roku 2011, od roku 2012 se ovšem již tento předmět plnění nemůže používat.

Přenesení daňové povinnosti Členění DPH

Příklad členění DPH na výstupu pro komoditu zlato (dodavatel):

Příklad členění DPH na výstupu pro komoditu zlato (dodavatel)

Příklad členění DPH na vstupu pro komoditu zlato (odběratel):

Příklad členění DPH na vstupu pro komoditu zlato (odběratel)

Dodání komodit (dodavatel)

Pro dodání zboží nebo služeb v režimu přenesení daňové povinnosti použijte daňový doklad (nejlépe fakturu vystavenou), kde na jejích položkách uveďte jednotlivé komodity spadající do tohoto režimu, včetně správného Počtu MJ. Na těchto položkách zadejte Členění DPH pro přenesení daňové povinnosti na výstupu (17Ř25). Toto členění neovlivní daňovou povinnost, je však potřebné pro korektní vykazování dodání těchto komodit (viz tisková sestava Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti). Na položkách zadejte Typ ceny jako Jen základ (na výstupu se vykazuje pouze základ) a příslušnou Sazbu DPH. Částka DPH tedy bude za tyto položky nulová. Na dokladu musíte rovněž uvést, že se jedná o dodání v tomto režimu (např. v Poznámce nebo v Textech faktury), aby příjemce dokladu mohl správně vyčíslit daň při jejím přiznání a odpočtu (zákon o DPH, § 92a bod 2).

Doporučení: Podle sdělení správce daně musí být Počty MJ uvedené v celých číslech.

Doporučujeme tyto doklady nevystavovat jako zaokrouhlené. Pokud tak přesto učiníte, zadejte na hlavičce dokladu běžné Členění DPH pro zdanění zaokrouhlovacího rozdílu obvyklým způsobem.

Rovněž doporučujeme na jednom dokladu nezadávat položky kombinovaně (režim přenesení daňové povinnosti a „normální“ režim). Pokud je tak nutné učinit, např. v případě pohonných hmot, které podléhají tomuto režimu teprve od určitého počtu MJ (1500 L, zákon o DPH, § 92f bod 3.), je třeba mít na paměti to, že by se značným způsobem komplikovalo zdanění případných přijatých záloh na tato plnění, neboť zálohy na komodity v režimu přenesení daňové povinnosti nepodléhají zdanění, zatímco „normální“komodity ano.

Příklad vystavené faktury pro dodání komodity zlato (nezaokrouhleno):

Vystavena faktura preneseni danove povinnosti

POZNÁMKA: ( Novela 2012) Při použití dokladu s odpočtovými položkami (vyúčtovací vystavená faktura) použijte přepínače „Zdaněná záloha“ pro správný výpočet částek na tiskových formulářích podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

Můžete použít i zde přepínač “Konečný odpočet“, pokud si nepřejete, aby příslušný doklad zálohy byl nadále nabízen k odpočtu.

Konecny odpocet

Odběr komodit (Odběratel)

Odběratel těchto komodit musí postupovat obdobně jako dodavatel, s tím rozdílem, že přiznává daň (nejčastěji faktura přijatá) za dodané
komodity (17Ř10,11) a zároveň si nárokuje i odpočet daně (běžným plněním 17Ř43,44), a to dokladem tzv. „tuzemského reverse charge“.
Na vlastním dokladu dodání pak uvádí tyto komodity s Členěním DPH bez vlivu na DPH. Požadavky kladené na Členění DPH pro přiznání daně
(17Ř10,11) a vlastní doklad jsou obdobné jako u dodavatele těchto komodit. Do sestavy Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti vstupují
pouze položky s Členěním DPH pro přenesení daňové povinnosti na vstupu (17Ř10,11).

Pro příjem zboží nebo služeb v režimu přenesení daňové povinnosti použijte daňový doklad (fakturu přijatou), kde na položkách uveďte jednotlivé komodity spadající do tohoto režimu, včetně správného Počtu MJ. Na těchto položkách zadejte Členění DPH bez vlivu na DPH (daň vykážete až na dokladu Reverse charge). Na položkách také zadejte Typ ceny jako Jen základ a příslušnou Sazbu DPH. Částka DPH tedy bude na dokladu za tyto položky nulová.

Doporučení: Pro vystavování dokladů odběru zboží a služeb v tomto režimu platí stejná doporučení jako u dodání.

Příklad přijaté faktury na odběr komodity zlato (nezaokrouhleno):

Prijata faktura preneseni danove povinnosti

POZNÁMKA: ( Novela 2012). Při použití dokladu s odpočtovými položkami (vyúčtovací přijatá faktura) použijte přepínače „Zdaněná záloha“ pro správný výpočet částek podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

Pokud se bude jednat o poslední odpočet z tohoto dokladu, použijte přepínač“Konečný odpočet“.

Konečný odpočet

Daňový doklad - Podvojné účetnictví

Pro vlastní přiznání a nárok na odpočet slouží v Money S3 aparát tzv. „tuzemského reverse charge“. Protože v tomto režimu zdanění jsou podstatné položky nákupního dokladu a správce daně (MFČR) vyžaduje dokladovat nejen Kód předmětu plnění, ale i Počet MJ a vlastní MJ, použijte v nastavení pro tuzemský reverse charge vždy přepínač Položky interního dokladu pro přiznání a nárok na odpočet daně generovat
samostatně dle nákupního dokladu. Pokud obsahuje doklad dodání více komodit (položek), musíte na každé položce dokladu reverse charge
(interní doklad) pro přiznání daně ručně opravit příslušné Členění DPH tak, aby odpovídalo komoditě. Položky pro nárok na odpočet mají
všechny stejná Členění DPH (17Ř43,44). Pokud obsahuje doklad pouze jednu komoditu, můžete toto Členění DPH již zadat v konfiguraci účetního roku (v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok záložka Účetnictví podzáložka Reverse charge Tuzemský).

Upozornění: Pokud uvedený přepínač nepoužijete, bude interní doklad Reverse charge obsahovat souhrnnou částku daně s Počtem MJ rovným 1 a vy budete muset částku za MJ a Počet MJ upravit ručně.

Příklad nastavení účetního roku:

Příklad nastavení účetního roku

Příklad vyvolání funkce reverse charge v seznamu faktur přijatých:

Přenesení daňové povinnosti Prijate faktury

Příklad nastavení generování dokladu tuzemského reverse charge:

Přenesení daňové povinnosti Reverse charge

POZNÁMKA: Režim Přenesení daňové povinnosti (tuzemský Reverse Charge) platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku. Je ovšem možné, že k tomuto účelu bude použit doklad vystavený v cizí měně. V tomto případě, pokud se rozhodnete pořídit tento doklad v této měně, je nutné pro generování Reverse Charge dodržet kurz měny z přijatého dokladu, aby jste dodrželi vystavitelem na tomto přijatém dokladu uvedenou částku v domácí měně ke zdanění. Kurz se tedy nenačítá z „celní banky“ , jako v případě zahraničního Reverse Charge.

Příklad vygenerovaného interního dokladu:

Přenesení daňové povinnosti Interni doklad

Příklad zaúčtování interního dokladu:

Přenesení daňové povinnosti Ucetni denik

Daňový doklad - Daňová evidence

Pokud účtujete v daňové evidenci do verze 12.000, aparát automatické tvorby dokladu Reverse charge není k dispozici. Tento doklad (závazek) musíte vytvořit ručně.

Poznámka: Tento závazek je primárně neuhrazený. Pomocí interního dokladu lze provést fiktivní úhradu tohoto dokladu (neúčtuje se o ní).

Příklad závazku pro tuzemský reverse charge:

Přenesení daňové povinnosti Zavazek

POZNÁMKA: ( Novela 2012) Pokud účtujete v daňové evidenci od verze 12.050 , aparát automatické tvorby dokladu Reverse charge pomocí interních dokladů je k dispozici ve stejné podobě jako v Podvojném účetnictví (viz. tato kapitola). V Daňové evidenci se však v konfiguraci Reverse Charge nenabízí zadání Předkontací, neboť o Interních dokladech se zde neúčtuje.

Celková doporučení

 • Pokud obchodujete s komoditami, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, zadejte nejdříve všechna potřebná Členění DPH (na vstupu i výstupu), pro každou komoditu jedno s vyplněnými údaji Předmět plnění a MJ. Pro komodity „zlato“ a „emisní povolenky“ program automaticky dosadí příslušný Předmět plnění a MJ, pro „ostatní“ komodity musíte vybrat odpovídající Předmět plnění z číselníku Kombinované nomenklatury a MJ a případně jej editovat podle platného předpisu správce daně (příloha č. 5 zákona o DPH).

POZNÁMKA: (Novela 2012) Od roku 2012 používejte ovšem pro tyto komodity jednotné Členění DPH s kódem Předmětu plnění = 5.

 • Při zadávání dokladů v režimu přenesené daňové povinnosti používejte zásadně doklady s položkami. Doklady bez položek nevyhoví požadavkům kladeným správcem daně na výpis z evidence (sestava Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti).
 • Dbejte na to, aby na příslušných položkách byla uvedená správná MJ (resp. správný počet těchto MJ), odpovídající požadavkům správce daně pro konkrétní komodity podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

POZNÁMKA: (Novela 2012) U stavebních prací se MJ nezadávají.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.