Vyhledávání

Nová verze Money S3 14.101

25.01.2014 00:00

Co je nového ve verzi 14.101

Účetnictví - DPH

Byla aktualizována transformační šablona pro elektronické podání  Souhrnného hláš ení .

Režie - Mzdy

Do seznamu Zaměstnanců / Tisk / Daňové sestavy /Potvrzení o zdanitelných příjmech byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 22), určený pro období 2014.

Do seznamu Zaměstnanců / Tisk / Daňové sestavy /Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5457 MFin 5457 (vzor č. 23).

Money

Možnosti a nastavení

Připravené seznamy – jsou k dispozici nové seznamy pro rok 2014, které obsahují všechny známé údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2014. V seznamu Pracovních poměrů je nový záznam určený pro žáky a studenty na teoretické a praktické přípravě. Dále byly upraveny Definice účetních výkazů pro rok 2013, byl aktualizován Seznam daňových povinností pro rok 2014 a také seznam Stravného a dalších Cestovních náhrad. Kvůli změnám v účtové osnově doporučujeme v menu Nástroje / Synchronizace / Účetní konstanty provést synchronizaci účtové osnovy.
Homebanking – od této verze je možné zpracovávat příkazy k úhradě komerční banky KB-BEST také metodou SEPA. V rámci této novinky byla přepracovaná karta příkazu k úhradě, vytvořeno automatické generování kódů IBAN a SWIFT na kartách bankovních účtů a v seznamu adresáře je nová hromadná operace, týkající se změny formátu bankovních spojení.

Účetnictví

Pokladna a banka

Pokladna / Seznam pokladních dokladů – interní doklady pro přenesenou daňovou povinnost (tzv. tuzemský reverse charge) je nově možné pomocí tlačítka Reverse Charge generovat i k výdajovým pokladním dokladům.
Ostatní doklady

Závazky – na dokladech je možné tisknout nové proměnné Firma (dodavatel) – číslo účtu, Firma (dodavatel) – kód banky a Firma (dodavatel) – název banky.
Závěrky

Přiznání k dani z příjmů – na základě platné legislativy jsou pro zdaňovací období roku 2013 zaktualizované formuláře pro tisk i export Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor č. 20 a Přiznání k dani z příjmů právnických osob – vzor č. 24.

Přecenění pohledávek a závazků – doklady vedené v cizí měně je možné přeceňovat i v případě, kdy k dokladu existuje částečná úhrada vystavená v poslední den roku.

Přehledy a tiskové sestavy
Účetní výkazy – transformační šablona pro export účetních výkazů fyzických osob byla aktualizovaná pro formát platný od roku 2013 včetně.

Obchod

Prodej/Nákup

Faktury a Skladové doklady – funkce Zisk byla optimalizovaná tak, aby byl výpočet přesnější a nedocházelo k rozdílům, které doposud mohly vznikat při používání kombinací skladů vedených váženým průměrem a metodou FIFO.
Vystavené faktury a Pohledávky – při vytváření dobropisů zůstává pole Datum uplatnění DPH prázdné a je třeba ho vždy vyplnit ručně.
Přijaté faktury – lze tisknout novou proměnnou Valuty – celkem zálohově zaplaceno.

Sklad

Zásoby na skladě / Karta zásoby – pohyb typu Převod se zobrazuje i při otevření seznamu pohybů z karty zásoby na cílovém skladě.
Servisy – na dokladu byla vytvořena nová funkce Přidat výrobní číslo, která napříč agendou dokáže vyhledat doklady se zadaným výrobním číslem.

Servis (Provoz)

Servis

Servisy a Opravy – neskladové položky dokladů mají nyní stejně jako objednávkové doklady a faktury přidaná nová pole pro zadání dodavatele, výrobního čísla, data exspirace, data nákupu, čárového kódu, zkratky a PLU.

Režie

Mzdy

Nastavení mezd / Pracovní poměry / Karta pracovního poměru – na základě legislativních úprav platných od 1. 1. 2014 byly u pole Daň z příjmu původní hodnoty Normální stav a Společníci, komandisté nahrazeny novými: Zálohová daň, Srážková/zálohová daň a Ne. Srážková daň se nyní vztahuje pouze na dohodu o provedení práce (DPP) s limitem do 10 000 Kč, zatímco u ostatních pracovních poměrů, které podléhají dani z příjmů, se uplatní zálohová daň.


Zaměstnanci / Karta zaměstnance – v záložce Mzdy do pole Převod nevyčerpané dovolené nově od 1. ledna vstupuje i hodnota z pole Proplacená dovolená ze záložky Odpracováno na Kartě mzdy.


Zaměstnanci / Tisk / Mzdový list – tisková sestava má novou podobu: lze zvolit orientaci tisku na výšku i na šířku a také je možné omezit nebo rozšířit počet mzdových proměnných, které se budou na mzdovém listu tisknout. Dá se tak docílit toho, aby se mzdový list jednoho zaměstnance vytiskl na jedinou stránku.


Zaměstnanci / Tisk / Zdravotní pojištění / Hromadné oznámení zaměstnavatele – tisková sestava se nově dá vytisknout do tzv. interaktivního PDF formuláře, který akceptují všechny instituce jako originální tiskopis.


Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – do nabídky formulářů byl na základě platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 18) určený pro zdaňovací období 2013. Pokud příjem zaměstnance přesáhne alespoň v jednom měsíci čtyřnásobek průměrné mzdy (zaměstnanec tedy zaplatil solidární daň), mzdová účetní místo tohoto tiskopisu vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech a poplatník si musí sám podat Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde se provede zúčtování solidární daně. Při zpracování tiskové sestavy Money na tuto skutečnost upozorní.

Mzdy – tiskové sestavy

Daňové – obě tiskové sestavy Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování srážkové daně z příjmu je možné na finanční úřad podávat v elektronické podobě. Po stisku tlačítka Tisk program zobrazí náhled, v němž jsou vlevo ve stromečkové struktuře seřazené jednotlivé oddíly sestavy a vpravo se pak zobrazují údaje z vybraného oddílu. Před tiskem je možné zvolit, zda jde o podání řádné, dodatečné či opravné.


Daňové / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti / Tisk – do výběru formulářů byl podle úprav legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 19), a to včetně všech příloh: Příloha č. 1 – nový vzor č. 13, Příloha č. 2 – nový vzor č. 10, Příloha č. 3 – nový vzor č. 14 a Příloha č. 4 – nový vzor č. 9. Vše je určené pro zdaňovací období 2013.


Daňové / Vyúčtování srážkové daně z příjmu / Tisk – podle platné legislativy byly do výběru formulářů doplněny nové formuláře 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 16) a Příloha k vyúčtování daně 25 5466/A MFin 5466/A (vzor č. 12) určené pro zdaňovací období 2013.


Důchodové spoření – tlačítko nabízí novou tiskovou sestavu Vyúčtování pojistného na důchodové spoření podávanou finančnímu úřadu na základě zákona o pojistném na důchodové spoření. Plátce pojistného je povinen elektronicky podat vyúčtování pojistného na důchodové spoření podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem. Po stisku tlačítka Tisk program zobrazí kartu, kde jsou v levé části ve stromečkové struktuře vyjmenované jednotlivé oddíly sestavy a v pravé části se zobrazují údaje uvedené na oddílu, který je pod kurzorem. Před tiskem lze zvolit, zda má jít o podání řádné, dodatečné či opravné. Formulář k tiskové sestavě je označený 25 5542 MFin 5542 (vzor č. 1) a je určený pro zdaňovací období roku 2013.


Důchodové spoření / Hlášení k záloze na pojistné na důchodovém spoření – podle aktuálně platné legislativy byl pro tisk doplněn nový formulář 25 5541 MFin 5541 (vzor č. 2) určený pro období 2014.


Zdravotní pojištění / Přehled o platbě pojistného (také Režie / Mzdy / Tisk / Přehled zdravotního pojištění) – sestavu lze nově vytisknout do tzv. interaktivního PDF formuláře, který akceptují všechny instituce jako originální tiskopis.

Nástroje

Výměna dat

iDoklad – import z webové aplikace v režimu Jen změněné nyní v případě, kdy objem importovaných faktur přesáhne 100 kusů, rozdělí importovanou datovou dávku.

Ostatní

Všechny doklady, zásoby, adresy a zakázky lze nyní exportovat do XML včetně uživatelských i globálních příznaků (vlajek).
Zobrazení panelu filtrování, nástěnky a legendy je na těch místech programu, na kterých není potřeba, nyní nepřístupné.
 

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.