Vyhledávání

Money S3 verze 12.140

17.05.2012 11:46

Účetnictví

  • Funkce hromadného párování úhrad má nyní v Konfiguraci dvě nové volby.
    Volba Nepárovat hrazené doklady s datem vystavení vyšším než datum platby znamená, že nebudou párovány úhrady, které byly pořízeny dříve než doklad, který je hrazen.
    Volba Při duplicitě automaticky párovat s hrazeným dokladem s nejstarším datem vystavení znamená, že pokud má více dokladů shodný variabilní symbol, určujete tímto přepínačem, které doklady spárovat prioritně podle data vystavení.
  • Při přímém odesílání přiznání k DPH ze seznamu podání jsou nově rozlišovány chybové stavy, kdy se vůbec nepodaří spojit s elektronickou podatelnou a když elektronická podatelna vrátí nevalidní výstup. Zároveň bylo aktualizováno validační schéma.

Fakturace

  • Při editaci typu faktur vystavených a přijatých se provede kontrola, zda použité sazby DPH v tomto typu odpovídají aktuálně platným sazbám DPH. Pokud ne, má uživatel možnost nechat si změnit sazby, případně přepočíst zadané ceny.

Majetek

  • Byl upraven výpočet zrychlených daňových odpisů pro případ, kdy jsou účtovány účetní odpisy, v roce zařazení dojde ke zvýšení vstupní ceny a v následujícím roku je provedeno na majetku ještě technické zhodnocení.

Ostatní

  • Do funkce Verifikace dat (v menu Agenda / Verifikace dat) bylo doplněno nové tlačítko "Výchozí", které zruší jak v záložkách, tak i podzáložkách veškerá nastavení zatržených polí.
  • Při použití pokladní komponenty "Alfanumerický displej DSP-800 připojený na sériový port" už nedochází při přidávání položek do dokladu k blikání textu na displeji.
Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.