Vyhledávání

Money S3 verze 11.051

01.12.2009 08:53

 

Změny a novinky Money S3 verze 11.051

Dokument popisuje změny mezi jarní verzí 11.042 a podzimní verzí 11.051

Majoritní novinky

 • Obratová předvaha za období umožňuje zpracovat tiskovou sestavu po měsících.
 • Možnost hromadného přečíslování dokladů.
 • Funkce Zisk na fakturách a skladových a objednávkových dokladech.
 • „Rychlé" adresní klíče přímo na kartě adresy.
 • Stromečkové členění zásob na skladech.
 • Práce s datovými schránkami.
 • Možnost posílat e-maily přímo z dokladů pomocí různých klientů (dříve jen MS Outlook).
 • Možnost digitálního podepisování PDF souborů.
 • Inteligentní aparát pro maximální ztížení chybného pořízení dat, má-li uživatel starou verzi Money či nemá-li provedenu synchronizaci konstant - jedná se např. o vytvoření mzdy se starým nastavením.
 • V přístupových právech agend možnost definování přístupných agend pro konkrétního uživatele (dříve buď všechny, nebo jedna konkrétní).
 • Řada změn ve mzdách: doplnění zápočtového listu s možností jeho editace před tiskem, nemocenské za jiné období než to, ve kterém vznikla nemoc, zjednodušené zadávání kódu činností podle ČSSZ, tisková sestava Hodinová bilance zaměstnanosti za období.

Účetnictví

 • Obratová předvaha za období umožňuje zpracovat tiskovou sestavu po měsících. Uživatelům tak odpadá nutnost zpracovávat tiskovou sestavu několikrát po sobě vždy za určité období a celý proces mohou nyní udělat najednou. Zároveň je v této sestavě vizualizován konečný stav období i počáteční stav období dalšího.
 • Na seznamu pokladních dokladů přibyla nová funkce Hromadné přečíslování dokladů, kterou naleznete na nástrojové liště v seznamu pokladních dokladů pod tlačítkem Hromadné operace / Hromadné přečíslování dokladů. Funkci můžete začít používat, pokud si nastavíte potřebná oprávnění v Přístupových právech. Tato funkce změní čísla dokladů na vybraných záznamech podle nově zvolené Číselné řady. Číslování proběhne vzestupně podle aktuálního nastaveného třídění v seznamu dokladů.
 • Funkce Generování pohledávek a závazků umožňuje uživateli generovat k přeplatkům z bankovních a pokladních dokladů automaticky pohledávky a závazky.
 • Účetnictví / Tiskové sestavy / Stav závazků a pohledávek ke dni - filtr pro adresy byl omezen maximální délkou 254 znaků pro názvy všech adres vybraných do filtru. Nyní je možné vybrat si do filtru jakékoliv množství adres.
 • Pokud došlo při přebírání objednávek do prodejních dokladů k redukci počtu kusů zboží z důvodu nedostatečné zásoby, nepřepočítávala se odpovídajícím způsobem celková hmotnost tohoto zboží.
 • Při definování filtru pro jednotlivé proměnné Aktivního salda je nyní možné použít množinové výběry pro proměnné Účet a IE.
 • Po volbě typu závazku nebo pohledávky, který měl nastavenou cizí měnu během editace pohledávky nebo závazku, se vynulovala částka v hlavičce dokladu v cizí měně.
 • Do tiskové sestavy Stav závazků a pohledávek ke dni přibyla nová proměnná Suma - zbývá proplatit k datu v CM. Pokud chcete tuto proměnnou používat, je potřeba ji přidat do formuláře pro tisk dokladů v cizí měně (SDZP_CM.frm) do oddílů Závěr typu dokladu a Závěr typu sestavy.
 • Do seznamů všech dokladů byl doplněn sloupec E-mail.

Fakturace

 • V zálohových fakturách přijatých i vydaných se nově provádí kontrola na podmínku Datum vystavení <= Datum vyřídit nejdříve <= Datum vyřídit do.
 • V některých specifických případech docházelo při zadávání slevy k zamknutí okna pro zadávání slevy.
 • Skladový doklad Výdejka, automaticky generovaný při vytvoření dobropisu přijaté faktury, se tiskne se již s adresou.
 • Na fakturách, skladových a objednávkových dokladech přibyla funkce Zisk, která uživateli už během zpracovávání dokladu ukazuje, jakého zisku u konkrétního dokladu dosahuje.
 • Do faktur přijatých i vystavených byl doplněn nový formulář s názvem PF_CMCD.frm, VF_CMDM.frm - jde o faktury v cizí měně určené pro vnitrostátní styk. Rozpis faktury je uveden v cizí i domácí měně.
 • Do seznamu formulářů k přijaté faktuře přibyl nový formulář s názvem FP_Kosil.frm s popisem Faktura přijatá - košilka.

Adresář

 • Adresní klíče mají novou volbu Rychlý klíč. Takto označené klíče se objeví na každé kartě adresy, kde je adrese jednoduše přiřadíte zatržením. Rychlých adresních klíčů může být maximálně 8, při převodu dat ze starší verze se příznakem Rychlý klíč označí 8 nejpoužívanějších adresních klíčů.
 • Pokud jste při vyhledávání adres v adresáři pomocí zápisu počátečních písmen názvu adresy přemístili myš na jinou adresu, než na kterou původně skočil kurzor, kurzor se vrátil zpět, pokud zvolená adresa patřila do jiné skupiny.

Sklady

 • Skladové skupiny je možné hierarchicky členit až do 8 úrovní.
 • Zásoby na skladě / Hromadné operace / Hromadné změny definice prodejních cen - pokud byly přidány na kartu hromadných operací cenové hladiny v jiném pořadí, než v jakém byly uložené na kartě zásoby, ceny byly dosazeny chybně.
 • Ve skladových dokladech s měrnými jednotkami zadanými v řádech miliard nastávaly potíže s ukládáním dokladu.
 • V seznamu skladových pohybů nefungovalo nastavení uživatelského filtru na jiné roky a při přesunu na jinou záložku filtr ignorovalo.
 • U Vratek vystavených dodacích listů a prodejek při přidání komponenty do Kompletu nebo Sady přímo na kartě položky dokladu došlo k zaúčtování chybné částky pořizovací ceny a byl nastaven špatně typ položky.
 • U prodejek a přijatých a vystavených dodacích listů se nastavená sleva pro doklad na celkové ceně sady projevila až po uložení dokladu.
 • Sklady / Skladové pohyby / tlačítko Součet - převodky byly při filtrování seznamu skladových pohybů pro jednotlivé sklady na kartě součtů skladových pohybů chybně započítávány jak do příjmů, tak do výdejů. Nově jsou převodky započítávány buď jen do příjmů, nebo jen do výdejů podle toho, zda sklad, na který je seznam skladových pohybů filtrován, je skladem, na který je zásoba převáděna, nebo zda se jedná o sklad, ze kterého je zásoba převáděna na jiný sklad.
 • Při přidání Komponenty do složené karty přímo na dokladu se na tuto nově přidanou komponentu neaplikovala sleva za doklad.
 • Prodejní ceny zásob se nově zobrazují v seznamu zásob s přesností na čtyři desetinná místa.
 • Pokud uživatel převedl ze skladu A na sklad B zásobu a následně chtěl smazat skupinu, do které zásobu převedl, program mu to umožnil, ale smazal i onu zásobu - tím vznikl problém na skladové převodce. Problém byl odstraněn a byla doplněna kontrola na tuto situaci.
 • Jestliže nemá uživatel povoleno v přístupových právech Při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu, pak se na kartě součtu skladových pohybů nezobrazují pole Pořizovací ceny, Vedlejší náklady a Marže.
 • Dodací listy uzamčené skladovou uzávěrkou nebylo možné přebírat do faktur. Do seznamu dodacích listů byl proto doplněn přepínač Včetně dokladů uzamčených skladovou uzávěrkou.
 • Do tiskové sestavy Stav zásob ke dni byl zapracován další režim Rezervace a objednávky. Sestava v tomto režimu zobrazuje rezervace a objednávky jednotlivých zásob včetně dokladů, které tyto rezervace a objednávky tvoří.

Objednávky

 • Uživatelsky nastavené pořadí položek v objednávkových dokladech se neukládalo.
 • Do tiskového formuláře seznamu objednávek přibyla nová proměnná Telefon odběratele, která se skládá z těchto proměnných: Odběratel - telefonní předvolba, Odběratel - telefonní číslo, Odběratel - telefonní klapka. V případě, že chcete proměnné využívat, je potřeba si je přidat do příslušných tiskových formulářů.

Mzdy

 • V tiskové sestavě Zaměstnanci / Tisk / Seznam zaměstnanců se nesprávně plnily proměnné Pracovní poměr a Pracovní poměr - zkratka.
 • V sestavě Mzdy / Tiskové sestavy / Náhrady mzdy za nemoc / Výpočet náhrad mzdy za nemoc bylo nesprávně dosazováno rozhodné období.
 • V Připravených seznamech byly přejmenovány zkratky pracovních poměrů, a to na základě popisu pracovního poměru.
 • Přibyly nové tiskové sestavy: Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení o průměrném výdělkuMzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotního pojištění / Přehled o vyměřovacích základech pojistného, Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování sociálního pojištění / Přehled o vyměřovacích základech pojistnéhoMzdy / Tiskové sestavy / Hodinová bilance zaměstnanosti.
 • Na Kartě pracovního poměru došlo k úpravě editace Kódu činnosti. Kód činnosti je tříznakový řetězec, který je plněn 1-3 znaky. Jednotlivé znaky obsahují výběrové seznamy podle platné legislativy.
 • Na Kartě mzdy v záložce Vyúčtování zaměstnavatel přibyl v sekci Výpočtu nákladů zaměstnavatele nový řádek Náhrada za nemoc - nerefundovaná část.
 • Na Kartě mzdy v záložce Náhrada za nemoc byla umožněna editace dílčích celkových částek náhrady mzdy za nemoc a karantény. Tato funkčnost vychází z požadavku, kdy se náhrada likviduje v jiném měsíci, než v jakém existuje nepřítomnost, na které výpočet náhrady probíhá.
 • Došlo k revizi Zápočtového listu, nyní se tato tisková sestava nachází na Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Nová tisková sestava reaguje na požadavky uživatelů, kdy některé hodnoty není možné získat z programu Money S3. Proto jsme upravili editační kartu Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) tak, aby si uživatelé všechny hodnoty mohli sami nastavit na této Editační kartě - jednotlivými zatrhávacími poli se určí, zda se hodnoty mají vytisknout či nikoliv.
 • Do programu byla zapracována nová kontrolní funkce při pořizování mzdy. Provádí se kontrola na existenci období v seznamu Časově rozlišitelných parametrů mezd (nad aktivní agendou) a v Připravených seznamech. V případě, že období existuje, provede se další kontrola, kde se porovnají jednotlivé hodnoty v potřebných záznamech.

Majetek

 • Po přidání nového Drobného majetku se implicitně nastaví odpisová skupina Nezařazeno s měsíční periodou zaúčtování. Na kartě výpočtu daňových odpisů se implicitně nastaví délka odepisování 24 měsíců s přesností výpočtu na měsíce.
 • Kvůli možnosti mimořádných daňových odpisů majetku pořízeného od 1. 9. 2009 byly zavedeny dvě nové odpisové skupiny: 1. mimořádná a 2. mimořádná. Zároveň na kartě výpočtu odpisů přibyla nová proměnná Odepsat do výše x % zůstatkové ceny.

Ostatní

 • Pomocí tlačítka Datové schránky na kartě tisku u vybraných tiskových sestav je možné odeslat tiskovou sestavu vyexportovanou do formátu PDF do datové schránky. Pokud je nastavený elektronický podpis, sestava se i elektronicky podepíše. V menu Agenda / Odeslané zprávy do datové schránky je umístěný přehled zpráv odeslaných do datové schránky. Pomocí záložky Datová schránka je možné přistupovat do vlastní datové schránky přes webové rozhraní a na spodní liště se záložkami jsou indikovány nové příchozí zprávy, přijaté do datové schránky.
 • Odesílání exportů tisku je možné i pomocí jiných poštovních klientů než MS Outlook. Nyní lze exporty tisků odesílat např. pomocí Mozilla Thunderbird, Outlook expres, Windows Mail. Podmínkou je, že příslušný poštovní klient musí být v systému nastavený jako Výchozí poštovní klient.
 • Na kartu nastavení přístupových práv přibylo tlačítko Přístupné agendy. Pomocí tohoto tlačítka lze uživateli určit, ke kterým agendám má přístup. Ostatní agendy se uživateli ve výběru agend nebudou vůbec zobrazovat.
 • Exporty tisků do PDF je možné digitálně podepsat. Elektronický podpis se zadá buď v nastavení agendy, nebo v nastavení přístupových práv uživatele.
 • Do průvodce Přidáním nové agendy přibyla možnost zadat IČ pro danou agendu. Pokud jste připojeni k internetu, tak po stisku tlačítka Další se automaticky načtou adresní údaje o firmě z databáze informačního systému ARES a získané údaje se dosadí na následující stranu. V opačném případě je potřeba údaje vyplnit ručně.
 • Za určitých okolností si Money S3 nepamatovalo, zda si uživatel vypnul některé panely nástrojů.
 • Import cizoměnné faktury přijaté nebo vydané nebude dokončen v případě, že program nenalezne definovanou cizí měnu. Program o tom vypíše hlášení.
 • Seznam podporovaných e-shopů byl aktualizován podle potřeb uživatelů.
 • V modulu S3 Kasa po stisku tlačítka F6 a výběru zákazníka sériovou čtečkou čárového kódu přestalo fungovat vyhledávání zásob pomocí této čtečky.
 • Před instalací rozdílového balíčku se nejprve zkontroluje, zda je soubory v instalaci možné pomocí rozdílového balíčku upgradovat. Pokud budou nalezeny nevyhovující soubory, instalace se neprovede a bude třeba provést upgrade plným instalačním balíčkem.
 • Pokud na počítači není připojený COM Port a k simulaci COM Portu se využívá USB redukce, při volbě COM Portu pokladní komponenty došlo k chybě a nebylo možné jej nastavit.
 • Nedala se vytisknout kopie denní uzávěrky v terminálovém režimu.
 • Byl vyřešen duplexní tisk dokladů tak, aby jednotlivé doklady byly od sebe oddělené.
Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.